lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [19]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 18
From
Ave!

2010/11/18 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
> Hi all,
>
> Changes since 20101117:

Something new
CC drivers/net/irda/sir_dev.o
/home/test/linux-2.6/drivers/net/irda/sir_dev.c: In function
'sirdev_schedule_request':
/home/test/linux-2.6/drivers/net/irda/sir_dev.c:292:27: error:
dereferencing pointer to incomplete type
make[4]: *** [drivers/net/irda/sir_dev.o] Error 1
make[3]: *** [drivers/net/irda] Error 2
make[2]: *** [drivers/net] Error 2
make[1]: *** [drivers] Error 2
make: *** [sub-make] Error 2

Something from jurassic period
LD drivers/scsi/aic7xxx/built-in.o
make[4]: *** No rule to make target
`drivers/scsi/aic7xxx/aicasm/*.[chyl]', needed by
`drivers/scsi/aic7xxx/aicasm/aicasm'. Stop.
make[3]: *** [drivers/scsi/aic7xxx] Error 2
make[2]: *** [drivers/scsi] Error 2
make[1]: *** [drivers] Error 2
make: *** [sub-make] Error 2


--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
[unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-19 12:49    [W:0.103 / U:8.892 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site