lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Oct]   [16]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectRe: Alternate git repo servers
On 16.10.2010 22:25, Elvis Dowson wrote:

> I just tried switching protocols from git to http,

How did you do it? Just replaced git:// with http:// ?

Regards,

Piotr Hosowicz

--
"[Oleksy] dotknął naszych domów, naszych żon, naszych dzieci,
naszych psów, naszych ŚWINEK MORSKICH, on po prostu wkroczył
swoim głupim gadaniem w sferę prywatną, która musi być chro-
niona dla dobra każdego z nas" - powiedział Kwaśniewski.
NP: Creedence Clearwater Revival - Keep On Chooglin'
NB: 2.6.36-rc8-git3
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-10-16 22:41    [W:0.042 / U:0.956 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site