lkml.org 
[lkml]   [2009]   [Jun]   [6]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectBABALAR İÇİN ; ŞİFALI TAŞLARDAN, TE SPİH ...!
Date
BU YIL FARKLI BİR ŞEY YAPIN... 
www.faydalitaslar.com
ADRESİNE GİREREK, BABANIZA, BABALAR GÜNÜ'NDE, " Ş İ F A L I B İ R T E S P İ H " SİPARİŞ EDİN.
DİLEDİĞİNİZ TAŞTAN ( YA DA TAŞLARDAN...) ÖZEL OLARAK YAPTIRACAĞINIZ TESPİHLERLE, BELKİ DE BABANIZA EN BÜYÜK İYİLİĞİ YAPACAKSINIZ...
faydali@faydalitaslar.com
MAIL ADRESİMİZE BABANIZIN BURCUNU, ASLEN NERELİ OLDUĞUNU VE VARSA RAHATSIZLIKLARINI YAZARAK, HANGİ TAŞLARIN BABANIZ İÇİN UYGUN OLDUĞUNU DA AYRICA ÖĞRENEBİLİR VEYA DAHA DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

SAYGILARIMIZLA
FAYDALI TAŞLAR EKİBİ
www.faydalitaslar.com
faydali@faydalitaslar.com--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2009-06-06 06:29    [W:0.050 / U:1.932 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site