lkml.org 
[lkml]   [2008]   [Oct]   [7]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectВашу фотографію прокоме нтyвали! (07.10.2008 19:00)
Date
From
Вітаємо, Владимир!

Сьогодні Вашу фотографію прокоментували
Переглянути всі коментарі можна тут:

http://connect.ua/v2/ranking

Якщо вказане вище посилання не відкривається, зкопіюйте його до буфера обміну, вставте в адресний рядок браузера та натисніть Enter.


Об`єднуємо Україну!
Команда Connect.ua

-------------------------------

Ви отримали цей лист, тому що зареєстровані на сайті національної української соціальної мережі Connect.ua
Ви можете змінити параметри відправлення повідомлень в опціях анкети.

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2008-10-07 18:53    [W:0.039 / U:6.112 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site