lkml.org 
[lkml]   [2008]   [Oct]   [5]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectConnect.ua | Зміни за останні й тиждень
Date
From
Вітаємо, Владимир Кирилов!

Найбільш цікаві події на Коннекті за останній час:

На численні прохання сьогодні позапланово на Коннекті з'явилися смайлики. Тепер набагато простіше висловлювати свої емоції та дарувати посмішки один одному. Смайлики доступні в особистих повідомленнях, повідомленнях на стінках, форумі та в чаті. Посміхайтеся більше! :)

Нове вiдео:
Заснул за рулем ?, 699 переглядiв: http://connect.ua/video/view?id=124125
Самая ЖЁСТКАЯ драка в РУНЕТЕ!!!!, 359 переглядiв: http://connect.ua/video/view?id=124642
Тайна доллара, 228 переглядiв: http://connect.ua/video/view?id=124786
Всi вiдео http://connect.ua/video


Якщо вказане вище посилання не відкривається, зкопіюйте його до буфера обміну, вставте в адресний рядок браузера та натисніть Enter.


Об`єднуємо Україну!
Команда Connect.ua

-------------------------------

Ви отримали цей лист, тому що зареєстровані на сайті національної української соціальної мережі Connect.ua
Ви можете змінити параметри відправлення повідомлень в опціях анкети.

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2008-10-05 08:33    [W:0.026 / U:2.232 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site