lkml.org 
[lkml]   [2006]   [Jan]   [17]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectFazla Lafa Gerek Yok
From
Date


300 kisilik Toplanti Salonu ile hizmetinizdeyiz.

Doganin tekrar fethettigi tarihi Olympos'ta, Olympos Turkmen Pansiyon, her turlu laptop ve diger medya cihazlarin baglanabildigi dev cine-vision donanimiyla, 300 kisilik dogal ahsap toplanti salonu ile Turkiye'de bir ilk'e imza atti.

Turkiye'nin hicbir yerinde antik ve modern dunya birbirine bu kadar yakin olmamistir.
Ahsap bungalow veya agac evlerde tatil yapmanin keyfi bir baskadir.

Kahvalti ve Aksam Yemegi
Cay ve Kahve
Gunes ve Issiz Sahiller
Hikaye ve Efsaneler
Raki ve Balik
Hamakta Sallanmak
Gece Hayati ve Eglence
Caretta Caretta Kaplumbaglar
Efsanevi Olympos Atesleri

Kahvalti ve Aksam Yemegi limitsiz Bufe olarak fiyata dahildir: sadece 15,- YTL

Ogrencilere ve Gruplara ozel indirimler.

Gorusmek uzere,
Olympos Turkmen Pansiyon
www.agacevler.com

-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2006-01-17 16:20    [W:0.034 / U:0.068 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site