lkml.org 
[lkml]   [2005]   [Mar]   [30]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectBeursverkoop software
Date
Geachte dames en heren,

Ergert u zich ook altijd over de hoge prijzen die voor software gevraagd
worden?

Daar komt nu een einde aan. Wij leveren u alle mogelijke software voor een
fractie van de normale prijs.

De software wordt vanuit het buitenland direct naar uw adres verzonden,
omdat het daar minder kost dan in de winkels alhier.

Originele versies met originele serienummers en de normale support voor
weinig geld, bijvoorbeeld:

Microsoft Windows XP prof. voor 50 USD in plaats van 270 USD
Adobe Photoshop 80 USD in plaats van 650 USD

Deze en andere topprodukten kunt u verwachten. Aarzel niet en bezoek onze
winkel.
De winkel is geheel Engelstalig, maar alle produkten kunnen in elke taal
geinstalleerd worden.

http://fvxyit.jmbeheldgm.ws/?8TGdaV8IyIfxWEEgiba

Veel winkelplezier.

Met vriendelijke groet,

ResellerNews

-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2005-04-06 13:31    [W:0.016 / U:14.224 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site