lkml.org 
[lkml]   [2004]   [Aug]   [19]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectLX - Hitelesítés a(z) baba csoportban
Date

Szia!

Ebben a csoportban általában a terhességrõl, szülésrõl, kicsi és nagyobb babákról, gyerekekrõl és a velük kapcsolatos mindenféle ügyes-bajos dologról levelezünk.

Ne feledd, hogy mindenki úgy neveli a gyerekét ahogy akarja. Itt nem igazítunk el senkit és nem ítéljük el mások módszereit.

Soha ne feldd: Ne idegeskedj, mert azt a pici megérzi!

A csoport kezelésével kapcsolatos minden információt megtalálhatsz ezen a lapon:
http://www.baba.lx.hu

Érezd jól magad közöttünk!Feliratkozás: subscribe@baba.lx.hu
Leiratkozás: unsubscribe@baba.lx.hu
-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2005-03-22 14:05    [W:0.038 / U:3.144 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site