lkml.org 
[lkml]   [2003]   [Aug]   [21]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectWynik skanowania antywirusowego
Date


-----------------------
Ten e-mail zostal wygenerowany przez serwer mail.bazafirm.pl aby Cie ostrzec, ze e-mail
wyslany przez linux-kernel@vger.kernel.org do podtezniami@bazafirm.pl jest zarazony wirusem: Win32/Sobig.F@mm.

Jesli jestes nadawca:
-------------------
Przeskanowany e-mail posiada Twoj adres w polu <From> (<Od>). Albo Twoj komputer
jest zarazony, albo inny komputer posiadajacy Twoj adres e-mail w swojej ksiazce
adresowej jest zarazony.

(Zauwaz prosze, ze niektore wirusy wysylaja wiadomosci e-mail bezposrednio z
Twojego komputera. Nasza rada jest, abys przeskanowal swoj komputer, uzywajac
aktualnego programu antywirusowego).

Jesli jestes odbiorca:
---------------------
Prosze skontaktuj sie z nadawca: bardzo prawdopodobne, ze on/ona nie wie, ze posiada
wirusa komputerowego.

Podjete akcje dla zarazonych plikow:
-------------------------------------


Zarazony plik zostal zapisany w kwarantannie z nazwa: 1061443539-RAV27255.
Plik (part0002:movie0045.pif) zalaczony do maila (o temacie: Re: That movie) wyslany przez linux-kernel@vger.kernel.org
do podtezniami@bazafirm.pl jest zarazony wirusem: Win32/Sobig.F@mm.
Nie mozna wyczyscic tego pliku.
Mail nie zostal dostarczony poniewaz zawieral niebezpieczny kod.
------------------------
To jest kopia naglowka maila:

Received: from SERWER (terc.internet.radom.pl [81.15.165.10])
by mail.bazafirm.pl (Postfix) with ESMTP id 2E887167810
for <nie@podtezniami.pl>; Thu, 21 Aug 2003 07:25:30 +0200 (CEST)


Running on host: bazafirm.pl

Last update: Tue, 19 Aug 2003 09:32:18 +02
Scanning for 81518 malwares (viruses, trojans and worms).

-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2005-03-22 13:47    [W:0.034 / U:0.360 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site