lkml.org 
[lkml]   [2003]   [Nov]   [25]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectAdresim Deðiþti
Date
Yeni adresim

evileye@toti.net oldu.

Lutfen bundan sonra maillerinizi bu adrese gönderiniz.
Yahoo'daki evileye adresi bana bilgi verilmeksizin ka-
patıldı. Bu nedenle o adrese göndermiş olduğunuz
iletiler bana ulaşamadı.

Bilginize

GezCin
-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2005-03-22 13:58    [W:0.023 / U:0.104 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site