lkml.org 
[lkml]   [2012]   [Mar]   [13]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  SubjectWeryfikacja Emergency!
  From
  Drodzy Politechnika Webmail abonenta Gdańskiej,

  Niniejszym ogłaszamy do Ciebie, że Twoje konto e-mail został
  przekroczony limit przechowywania. Będziesz w stanie wysyłać i
  odbierać maile i konta e-mail zostaną usunięte z naszego serwera. Aby
  uniknąć tego problemu, zaleca się zweryfikować konto e-mail, klikając
  na link poniżej.

  http://crsssk.001webs.com/

  Dziękuję.

  Politechnika Gdańska Zespół Zarządzania Webmail.
  --
  To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
  More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
  Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

  \
   
   \ /
    Last update: 2012-03-13 14:27    [W:0.018 / U:4.620 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site