lkml.org 
[lkml]   [2012]   [Mar]   [13]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectWeryfikacja Emergency!
From
Drodzy Politechnika Webmail abonenta Gdańskiej,

Niniejszym ogłaszamy do Ciebie, że Twoje konto e-mail został
przekroczony limit przechowywania. Będziesz w stanie wysyłać i
odbierać maile i konta e-mail zostaną usunięte z naszego serwera. Aby
uniknąć tego problemu, zaleca się zweryfikować konto e-mail, klikając
na link poniżej.

http://crsssk.001webs.com/

Dziękuję.

Politechnika Gdańska Zespół Zarządzania Webmail.
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2012-03-13 14:27    [W:0.022 / U:3.248 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site