lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [22]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  SubjectRe: linux-next: Tree for November 22
  From
  Salve

  2010/11/22 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
  > Hi all,
  >
  > Changes since 20101119:
  >


  CC [M] drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.o
  /home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c:130:19:
  error: field 'sysioc_sem' has incomplete type
  /home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c: In
  function 'wl_iw_timerfunc':
  /home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c:1070:4:
  error: implicit declaration of function 'up'
  /home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c: In
  function '_iscan_sysioc_thread':
  /home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c:1181:2:
  error: implicit declaration of function 'down_interruptible'
  /home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c: In
  function 'wl_iw_attach':
  /home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c:3708:2:
  error: implicit declaration of function 'sema_init'
  make[5]: *** [drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.o] Error 1
  make[4]: *** [drivers/staging/brcm80211/brcmfmac] Error 2
  make[3]: *** [drivers/staging/brcm80211] Error 2
  make[2]: *** [drivers/staging] Error 2
  make[1]: *** [drivers] Error 2
  make: *** [sub-make] Error 2


  --
  Slawa!
  N.P.S.

  Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
  Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
  Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
  Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
  Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
  Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
  [unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
  \
   
   \ /
    Last update: 2010-11-22 16:41    [W:0.027 / U:1.392 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site