lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  SubjectRe: linux-next: Tree for November 19
  From
  W dniu 20 listopada 2010 06:50 użytkownik Zimny Lech
  <napohybelskurwysynom2010@gmail.com> napisał:
  > Hi,
  >
  > 2010/11/19 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
  >> Hi all,
  >>
  >> Changes since 20101118:
  >
  > I do not recall that I saw it before
  >  CC [M]  drivers/block/cciss.o
  > /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c: In function 'cciss_cleanup':
  > /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c:4929:6: error: 'proc_cciss'
  > undeclared (first use in this function)
  > /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c:4929:6: note: each
  > undeclared identifier is reported only once for each function it
  > appears in
  > make[3]: *** [drivers/block/cciss.o] Error 1
  > make[2]: *** [drivers/block] Error 2
  > make[1]: *** [drivers] Error 2
  > make: *** [sub-make] Error 2
  >

  BTW. mainline too I guess  --
  Slawa!
  N.P.S.

  Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
  Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
  Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
  Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
  Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
  Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
  --
  To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
  More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
  Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

  \
   
   \ /
    Last update: 2010-11-20 06:55    [W:0.022 / U:10.636 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site