lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 19
From
W dniu 20 listopada 2010 06:50 użytkownik Zimny Lech
<napohybelskurwysynom2010@gmail.com> napisał:
> Hi,
>
> 2010/11/19 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
>> Hi all,
>>
>> Changes since 20101118:
>
> I do not recall that I saw it before
>  CC [M]  drivers/block/cciss.o
> /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c: In function 'cciss_cleanup':
> /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c:4929:6: error: 'proc_cciss'
> undeclared (first use in this function)
> /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c:4929:6: note: each
> undeclared identifier is reported only once for each function it
> appears in
> make[3]: *** [drivers/block/cciss.o] Error 1
> make[2]: *** [drivers/block] Error 2
> make[1]: *** [drivers] Error 2
> make: *** [sub-make] Error 2
>

BTW. mainline too I guess--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-20 06:55    [W:0.081 / U:43.712 seconds]
©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site