lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  SubjectRe: linux-next: Tree for November 19
  From
  Hi,

  2010/11/19 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
  > Hi all,
  >
  > Changes since 20101118:

  I do not recall that I saw it before
  CC [M] drivers/block/cciss.o
  /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c: In function 'cciss_cleanup':
  /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c:4929:6: error: 'proc_cciss'
  undeclared (first use in this function)
  /home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c:4929:6: note: each
  undeclared identifier is reported only once for each function it
  appears in
  make[3]: *** [drivers/block/cciss.o] Error 1
  make[2]: *** [drivers/block] Error 2
  make[1]: *** [drivers] Error 2
  make: *** [sub-make] Error 2


  --
  Slawa!
  N.P.S.

  Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
  Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
  Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
  Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
  Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
  Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
  [unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
  \
   
   \ /
    Last update: 2010-11-20 06:53    [W:0.025 / U:11.888 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site