lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 19
From
Hi,

2010/11/19 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
> Hi all,
>
> Changes since 20101118:

I do not recall that I saw it before
CC [M] drivers/block/cciss.o
/home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c: In function 'cciss_cleanup':
/home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c:4929:6: error: 'proc_cciss'
undeclared (first use in this function)
/home/test/linux-2.6/drivers/block/cciss.c:4929:6: note: each
undeclared identifier is reported only once for each function it
appears in
make[3]: *** [drivers/block/cciss.o] Error 1
make[2]: *** [drivers/block] Error 2
make[1]: *** [drivers] Error 2
make: *** [sub-make] Error 2


--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
[unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-20 06:53    [W:0.056 / U:4.936 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site