lkml.org 
[lkml]   [2009]   [Feb]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
Subjectnext-20090220: XFS: inconsistent lock state
From
Hi

[ INFO: inconsistent lock state ]
2.6.29-rc5-next-20090220 #2
---------------------------------
inconsistent {RECLAIM_FS-ON-W} -> {IN-RECLAIM_FS-R} usage.
kswapd0/324 [HC0[0]:SC0[0]:HE1:SE1] takes:
(&(&ip->i_lock)->mr_lock){+++++?}, at: [<ffffffff803ca60a>]
xfs_ilock+0xaa/0x120
{RECLAIM_FS-ON-W} state was registered at:
[<ffffffff8026c469>] mark_held_locks+0x69/0x90
[<ffffffff8026c4d1>] lockdep_trace_alloc+0x41/0xb0
[<ffffffff802c609d>] kmem_cache_alloc+0x2d/0x100
[<ffffffff8047f0ea>] radix_tree_preload+0x6a/0xf0
[<ffffffff803cb01b>] xfs_iget+0x3db/0x650
[<ffffffff803eb7a8>] xfs_trans_iget+0x208/0x250
[<ffffffff803ce431>] xfs_ialloc+0xc1/0x700
[<ffffffff803ec5b9>] xfs_dir_ialloc+0xa9/0x340
[<ffffffff803eef81>] xfs_create+0x3e1/0x690
[<ffffffff803fb6d3>] xfs_vn_mknod+0x63/0xf0
[<ffffffff803fb76e>] xfs_vn_mkdir+0xe/0x10
[<ffffffff802d47fc>] vfs_mkdir+0x8c/0xd0
[<ffffffff802d6966>] sys_mkdirat+0x106/0x120
[<ffffffff802d6993>] sys_mkdir+0x13/0x20
[<ffffffff8020bbdb>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
[<ffffffffffffffff>] 0xffffffffffffffff
irq event stamp: 240653
hardirqs last enabled at (240653): [<ffffffff80282ae4>]
__rcu_read_unlock+0xa4/0xc0
hardirqs last disabled at (240652): [<ffffffff80282a99>]
__rcu_read_unlock+0x59/0xc0
softirqs last enabled at (233948): [<ffffffff80248199>]
__do_softirq+0x139/0x150
softirqs last disabled at (233943): [<ffffffff8020cd5c>] call_softirq+0x1c/0x30

other info that might help us debug this:
2 locks held by kswapd0/324:
#0: (shrinker_rwsem){++++..}, at: [<ffffffff802a3e92>] shrink_slab+0x32/0x1c0
#1: (iprune_mutex){+.+.-.}, at: [<ffffffff802df2c4>]
shrink_icache_memory+0x84/0x2a0

stack backtrace:
Pid: 324, comm: kswapd0 Not tainted 2.6.29-rc5-next-20090220 #2
Call Trace:
[<ffffffff8026b37d>] print_usage_bug+0x17d/0x190
[<ffffffff8026c2cd>] mark_lock+0x31d/0x450
[<ffffffff8026b4f0>] ? check_usage_forwards+0x0/0xc0
[<ffffffff8026d4ed>] __lock_acquire+0x40d/0x12a0
[<ffffffff8026e411>] lock_acquire+0x91/0xc0
[<ffffffff803ca60a>] ? xfs_ilock+0xaa/0x120
[<ffffffff8025e0a0>] down_read_nested+0x50/0x90
[<ffffffff803ca60a>] ? xfs_ilock+0xaa/0x120
[<ffffffff803ca60a>] xfs_ilock+0xaa/0x120
[<ffffffff803ef394>] xfs_free_eofblocks+0x84/0x280
[<ffffffff8026d3ac>] ? __lock_acquire+0x2cc/0x12a0
[<ffffffff803efe1e>] xfs_inactive+0xee/0x540
[<ffffffff803fd417>] xfs_fs_clear_inode+0x67/0x70
[<ffffffff802deefa>] clear_inode+0x9a/0x120
[<ffffffff802df160>] dispose_list+0x30/0x110
[<ffffffff802df488>] shrink_icache_memory+0x248/0x2a0
[<ffffffff802a3fbc>] shrink_slab+0x15c/0x1c0
[<ffffffff802a5f3a>] kswapd+0x56a/0x6b0
[<ffffffff80235f36>] ? finish_task_switch+0x46/0x110
[<ffffffff802a33a0>] ? isolate_pages_global+0x0/0x270
[<ffffffff80259d20>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
[<ffffffff802a59d0>] ? kswapd+0x0/0x6b0
[<ffffffff80259836>] kthread+0x56/0x90
[<ffffffff8020cc5a>] child_rip+0xa/0x20
[<ffffffff80235f79>] ? finish_task_switch+0x89/0x110
[<ffffffff80654516>] ? _spin_unlock_irq+0x36/0x60
[<ffffffff8020c640>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff802597e0>] ? kthread+0x0/0x90
[<ffffffff8020cc50>] ? child_rip+0x0/0x20


\
 
 \ /
  Last update: 2009-02-20 18:55    [W:0.058 / U:38.908 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site