lkml.org 
[lkml]   [2008]   [Aug]   [6]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  From
  Subjectcf-gps op H2200 ipaq...
  Beste mensne,

  Is hier iemand die me verder kan helpen?
  Ik probeer een cf gps werkend te krijgen op mijn HP H2210 ipaq.

  Als de kaart wordt geplaatst zie ik in dmesg:
  <5>[2334577.760000] pccard: PCMCIA card inserted into slot 0
  <5>[2334577.760000] pcmcia: registering new device pcmcia0.0

  en er onstaan files onder /sys/devices/platform/pxa2xx-pcmcia.0.
  Ook gaat de rode led aan de zijkant van de globalsat bc337 branden

  Wat moet er verder nog gebeuren om de gps te kunnen gebruiken?
  udev zou b.v. met pcmcia kernel modules gaan goochelen maar die lijken
  ingebakken in de 2.6.21 kernel op deze Ansgtrom 2007.12 distro.

  Ik zie geen devices verschijnen of andere meldingen.
  Hoe gaat het verder?

  Bij voorbaat dank voor bruikbare tips!

  Groeten,
  Udo


  \
   
   \ /
    Last update: 2008-08-06 17:59    [W:0.018 / U:79.548 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site