lkml.org 
[lkml]   [2008]   [Dec]   [6]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  From
  SubjectRe: linux-next: Tree for December 4
  2008/12/6 Mariusz Kozlowski <m.kozlowski@tuxland.pl>:
  > =============================================================================
  > BUG kmalloc-4096: Invalid object pointer 0xffff88007fb20010
  > -----------------------------------------------------------------------------
  >
  > INFO: Slab 0xffffe20001beef00 objects=7 used=1 fp=0xffff88007fb21048 flags=0x40000000000020c3
  > Pid: 1, comm: swapper Not tainted 2.6.28-rc7-next-20081204 #1
  > Call Trace:
  > [<ffffffff802a4edd>] slab_err+0x9d/0xc0
  > [<ffffffff80218992>] save_stack_trace+0x22/0x40
  > [<ffffffff80260f57>] save_trace+0x37/0xa0
  > [<ffffffff80261027>] add_lock_to_list+0x67/0xf0
  > [<ffffffff80244c42>] __release_region+0x22/0xc0
  > [<ffffffff80264dac>] validate_chain+0xcdc/0x1200
  > [<ffffffff802a558b>] check_bytes_and_report+0x4b/0x100
  > [<ffffffff802a53f7>] slab_pad_check+0xe7/0x170
  > [<ffffffff803bf590>] uart_remove_one_port+0xf0/0x120
  > [<ffffffff802a6c28>] __slab_free+0x258/0x380
  > [<ffffffff803bf590>] uart_remove_one_port+0xf0/0x120
  > [<ffffffff802a6ee2>] kfree+0xb2/0x150
  > [<ffffffff803bf590>] uart_remove_one_port+0xf0/0x120
  > [<ffffffff803c4f18>] serial8250_register_port+0x88/0x1f0
  > [<ffffffff804851d0>] serial_pnp_probe+0x1a0/0x220
  > [<ffffffff8039bfef>] match_device+0x2f/0x50
  > [<ffffffff8039c0a4>] pnp_device_probe+0x64/0xe0
  > [<ffffffff803ca4d6>] driver_probe_device+0x96/0x1b0
  > [<ffffffff803ca68c>] __driver_attach+0x9c/0xa0
  > [<ffffffff803ca5f0>] __driver_attach+0x0/0xa0
  > [<ffffffff803c98f3>] bus_for_each_dev+0x53/0x80
  > [<ffffffff803ca08b>] bus_add_driver+0x1cb/0x230
  > [<ffffffff803ca855>] driver_register+0x55/0x140
  > [<ffffffff8062e200>] serial8250_pnp_init+0x0/0x10
  > [<ffffffff8020903b>] _stext+0x3b/0x170
  > [<ffffffff8027b181>] register_irq_proc+0xc1/0xe0
  > [<ffffffff806119ad>] kernel_init+0x15d/0x1f0
  > [<ffffffff8020c9fa>] child_rip+0xa/0x20
  > [<ffffffff8020c3c0>] restore_args+0x0/0x30
  > [<ffffffff80611850>] kernel_init+0x0/0x1f0
  > [<ffffffff8020c9f0>] child_rip+0x0/0x20
  > FIX kmalloc-4096: Object at 0xffff88007fb20010 not freed
  > 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A

  Hi Mariusz

  This patch should fix it.
  http://lkml.org/lkml/2008/12/4/249


  \
   
   \ /
    Last update: 2008-12-06 14:45    [W:0.022 / U:5.568 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site