lkml.org 
[lkml]   [2008]   [Oct]   [19]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  SubjectConnect.ua | Зміни за останні й тиждень
  Date
  From
  Вітаємо, Владимир Кирилов!

  Найбільш цікаві події на Коннекті за останній час:

  Презентуємо нову версію Коннекту. Тепер ви маєте можливість змінювати зовнішній вигляд своєї анкети. З'явилася загальна чат-кімната, що дозволяє спілкуватися усім Коннектом! Розширився пошук - шукати можна за місцем роботи.

  Нове вiдео:
  Ловкость рук!), 1189 переглядiв: http://connect.ua/v2/video?view=138201
  8-й раунд Кличко - Питэр :))), 1032 перегляда: http://connect.ua/v2/video?view=136470
  Ночь любви!!!!!!!!!!!!!, 956 переглядiв: http://connect.ua/v2/video?view=137497
  Всi вiдео http://connect.ua/video


  Якщо вказане вище посилання не відкривається, зкопіюйте його до буфера обміну, вставте в адресний рядок браузера та натисніть Enter.


  Об`єднуємо Україну!
  Команда Connect.ua

  -------------------------------

  Ви отримали цей лист, тому що зареєстровані на сайті національної української соціальної мережі Connect.ua
  Ви можете змінити параметри відправлення повідомлень в опціях анкети.

  --
  To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
  More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
  Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

  \
   
   \ /
    Last update: 2008-10-19 08:33    [W:0.022 / U:86.864 seconds]
  ©2003-2016 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site