lkml.org 
[lkml]   [2006]   [May]   [6]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectArtýk eþler, sevgililer, ortaklar birbirini aldatamayacak!
Date

SANAL DEDEKTİFLİK HİZMETLERİ
"Artık eşler, sevgililer, arkadaşlar, ortaklar, birbirini aldatamayacak!"

TÜRKİYE BU HİZMET VE TEKNİĞİ KONUŞUYOR...
YENİ TEKNOLOJİ HİZMETİNİZDE!

Sizi aldatan kişinin telefonlarını denetleyebilirsiniz:

* (g-01) GEÇMİŞE DÖNÜK "SESLİ CEP TELEFON KAYITLARI"
* (g-02) GELECEĞE YÖNELİK "SESLİ CEP TELEFON KAYITLARI"
* (g-03) GÖRÜŞME ÂNINDAKİ "SESLİ CEP TELEFON KAYITLARI"
* (g-04) GEÇMİŞE DÖNÜK "CEP TELEFON MESAJLARI" (SMS)
* (g-05) GELECEĞE YÖNELİK "CEP TELEFON MESAJLARI" (SMS)
* (g-06) GEÇMİŞE DÖNÜK "ARAMA KAYITLARI" (CSI Raporları)
* (g-07) GELECEĞE YÖNELİK "ARAMA KAYITLARI" (CSI Raporları)
* (g-08) Gizlediği "ÖZEL VEYA ANALOG NUMARASI"
* (g-09) GELECEĞE YÖNELİK "TELEKOM TELEFONLARINA AİT SES KAYITLARI"
* (g-10) GEÇMİŞE DÖNÜK "UYDU TELEFON KAYITLARI"
* (g-11) GELECEĞE YÖNELİK "UYDU TELEFON KAYITLARI"
* (g-12) Cep, Araç ve Uydu telefonları ile "DAİMÎ KONUM RAPORLARI"

Sizi aldatan kişinin bilgisayar ortamını denetleyebilirsiniz:

* (b-01) Bilgisayarındaki ve online ortamdaki "TÜM ŞİFRE BİLGİLERİ"
* (b-02) Hard Diskindeki "DOSYA" ve diğer "DATA, DOKÜMAN, BİLGİLER"
* (b-03) Tüm "YAZIŞMA VE KONUŞMALARIN LOG KAYITLARI"

Sizi aldatan kişinin Internet ortamını denetleyebilirsiniz:

* (ı-01) Tüm "E-MAIL YAZIŞMALARI"
* (ı-02) MSN Messenger üzerinden yaptığı "CHAT YAZIŞMALARI"
* (ı-03) Yahoo Messenger üzerinden yaptığı "CHAT YAZIŞMALARI"
* (ı-04) ICQ üzerinden yaptığı "CHAT YAZIŞMALARI"
* (ı-05) IRC üzerinden yaptığı "CHAT YAZIŞMALARI"
* (ı-06) Skype ve Paltalk odalarındaki görüşmelerin "SES KAYITLARI"
* (ı-07) Sizi aldattığı kişinin "RESİM, SES ve SANAL KİMLİK BİLGİLERİ"
* (ı-08) "IP PROTOKOL NUMARASI" ve erişim sağladığı "TELEFON NUMARASI"
* (ı-09) Aldatma içerikli diyalogların yaşandığı "ZAMANLAMA BİLGİLERİ"

Sizi aldatan kişiyi daimi olarak denetleyebilir, takip edebilirsiniz:

* (d-01) "E-MAIL TAKİP PROGRAMI" ile e-mail takibi yapabilirsiniz.
* (d-02) "CHAT TAKİP PROGRAMI" ile chat ve ICQ takibi yapabilirsiniz.
* (d-03) "SMS TAKİP PROGRAMI" ile cep mesaj takibi yapabilirsiniz.

Sizi/yakınlarınızı rahatsız eden bir kişiyi de tespit edebilirsiniz:

* (r-01) "GİZLİ TELEFON NUMARASI TESPİTİ" ve "ABONE BİLGİLERİ"
* (r-02) "GİZLİ CEP TELEFON NUMARASI" ve "ABONE BİLGİLERİ"
* (r-03) (Ankesör'den arıyorsa) "TEL. NUMARASI" ve "YER TESPİTİ"

Diğer takip, teşhis ve tespit çalışmalarımızdan yararlanabilirsiniz:

* (t-01) "KAYIP KİŞİ BULMA" ve "YER TESPİT" çalışmaları
* (t-02) "ÇALINTI ARABALARDA YER TESPİTİ" ve "BULMA TÜYOLARI"
* (t-03) Ticari piyasa, rakip/muhaliflerle ilgili "TESPİT/ARAŞTIRMALAR"
* (t-04) Kredi kartı/banka hesapları dolandırıcılığında "FAİL TESPİTİ"
* (t-05) Kanun kaçakları ve gıyâbi tutuklular için "ADLÎ İŞ TAKİPLERİ"

Ayrıca araştırma, takip, kayıt ve tedbir gerektiren işleriniz için de
aşağıdaki ürün ve hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz:

* (a-01) "TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ KAYDEDEBİLİRSİNİZ".
* (a-02) "İSTEDİĞİNİZ TELEFONU KABLOSUZ DİNLEYEBİLİRSİNİZ".
* (a-03) "Casus-Kulaklık" ile yüksek kalitede "ORTAM DİNLEYEBİLİRSİNİZ".
* (a-04) "Sound Converter" le "SESİNİZİ DEĞİŞTİREREK KONUŞABİLİRSİNİZ".
* (a-05) "GSM-Casus" uygulaması ile "SES KAYDI VE NAKLİ YAPABİLİRSİNİZ".
* (a-06) "Kap-kaç Alarmı" eviniz, arabanız, işyeriniz ve çantanız içindir.
* (a-07) "TELEKOM, GSM, SMS ve INTERNET KAYITLARINIZIN GİZLENMESİ"
* (a-08) "KUŞKULANDIĞINIZ KİŞİ İÇİN REEL TAKİP" ve "ORTAM VE EYLEM KAYDI"
* (a-09) Harcamalarını bilmek istediğiniz kişinin "KREDİ KART EKSTRELERİ"
* (a-10) Başkalarına ait "PARA ve MAL VARLIKLARI TESPİTİ" (Belgeleriyle)

Lütfen öğrenmek isteğiniz diğer ayrıntıları sorunuz.
Web sitemizi ziyaret ediniz.

N. Cem, Antalya, TR
GSM/SMS: 0546-797 93 76
E-MAIL/MSN: sd0506t1r@yahoo.com.tr
ICQ: 310-115-006

IRA Search
-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2006-05-06 09:59    [W:0.023 / U:0.772 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site