lkml.org 
[lkml]   [1999]   [Mar]   [2]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  From
  SubjectRe: Configure|libtool vind dat ik geen shared libs kan hebben @#%#$%@%
  linux-kernel is in het engels.
  Je zou in het Configure script kunnen kijken om te zien waarom hij denkt
  dat de linker niet van GNU is.

  Max

  On Tue, 2 Mar 1999, Rene Blokland wrote:

  > Hoi, wie heeft de gouden tip, ik ben al dagen aan het zoeken maar kom hier niet omheen!
  >
  > checking for ld used by GCC... /usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld
  > checking if the linker (/usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld) is GNU ld... no
  > checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
  > checking whether ln -s works... yes
  > checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
  > checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
  > checking if gcc static flag -static works... -static
  > checking if the linker (/usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld) is GNU ld... no
  > checking whether the linker (/usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld) supports shared libraries... no
  > checking command to parse /usr/bin/nm -B output... yes
  > checking how to hardcode library paths into programs... unsupported
  > checking for /usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld option to reload object files... -r
  > checking dynamic linker characteristics... Linux ld.so
  > checking if libtool supports shared libraries... no
  > checking whether to build shared libraries... no
  > checking whether to build static libraries... yes
  >
  > ~>/usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld -v
  > GNU ld version 2.9.1 (with BFD 2.9.1.0.19)
  > ~>gcc -v
  > Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i586-pc-linux-gnulibc1/egcs-2.91.60/specs
  > gcc version egcs-2.91.60 19981201 (egcs-1.1.1 release)
  >
  > ook dit binutils package is bij mij nu static gelinkt
  > /Configure --with-gnu-ld --enable-shared verandert niets aan de zaak
  > Wie helpt??
  >
  > --
  > Groeten / Regards, Rene Blokland -o)
  > /\\
  > Al is je pc'tje nog zo snel, microsoft vertraagt hem wel. _\_v
  >
  > -
  > To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  > the body of a message to majordomo@vger.rutgers.edu
  > Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/
  >


  -
  To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  the body of a message to majordomo@vger.rutgers.edu
  Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

  \
   
   \ /
    Last update: 2005-03-22 13:50    [W:0.022 / U:26.312 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site