lkml.org 
[lkml]   [1999]   [Mar]   [2]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectRe: Configure|libtool vind dat ik geen shared libs kan hebben @#%#$%@%
linux-kernel is in het engels.
Je zou in het Configure script kunnen kijken om te zien waarom hij denkt
dat de linker niet van GNU is.

Max

On Tue, 2 Mar 1999, Rene Blokland wrote:

> Hoi, wie heeft de gouden tip, ik ben al dagen aan het zoeken maar kom hier niet omheen!
>
> checking for ld used by GCC... /usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld
> checking if the linker (/usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld) is GNU ld... no
> checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
> checking whether ln -s works... yes
> checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
> checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
> checking if gcc static flag -static works... -static
> checking if the linker (/usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld) is GNU ld... no
> checking whether the linker (/usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld) supports shared libraries... no
> checking command to parse /usr/bin/nm -B output... yes
> checking how to hardcode library paths into programs... unsupported
> checking for /usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld option to reload object files... -r
> checking dynamic linker characteristics... Linux ld.so
> checking if libtool supports shared libraries... no
> checking whether to build shared libraries... no
> checking whether to build static libraries... yes
>
> ~>/usr/i586-pc-linux-gnulibc1/bin/ld -v
> GNU ld version 2.9.1 (with BFD 2.9.1.0.19)
> ~>gcc -v
> Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i586-pc-linux-gnulibc1/egcs-2.91.60/specs
> gcc version egcs-2.91.60 19981201 (egcs-1.1.1 release)
>
> ook dit binutils package is bij mij nu static gelinkt
> /Configure --with-gnu-ld --enable-shared verandert niets aan de zaak
> Wie helpt??
>
> --
> Groeten / Regards, Rene Blokland -o)
> /\\
> Al is je pc'tje nog zo snel, microsoft vertraagt hem wel. _\_v
>
> -
> To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
> the body of a message to majordomo@vger.rutgers.edu
> Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/
>


-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.rutgers.edu
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2005-03-22 13:50    [W:0.037 / U:0.360 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site