lkml.org 
[lkml]   [1998]   [Nov]   [23]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectWielokrotne czytanie tych samych newsow
Hi
Na tej grupie jestem pierwszy raz, wiec jesli juz bylo takie pytanie to
sorki....
Na innych grupach mnie "okrzyczano" :) i skierowano do Was !
Chodzi mi oto, jak ustawic (jesli to mozliwe) w OutlookExpress'ie takie cu¶,
zeby listy zaznaczone jako przeczytane na jednej grupie, byly tez za takie
uwazane na innej !!?
Czesto te same listy sa wysylane do wielu grup, a czytanie ich po raz n-ty
jest wkurzajace !

Pozdrowionka
beer@tower.t16.ds.pwr.wroc.pl
be_er@friko4.onet.pl
UIN : 21975723-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.rutgers.edu
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2005-03-22 13:45    [W:0.044 / U:16.860 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site