lkml.org 
[lkml]   [1998]   [Nov]   [23]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  From
  SubjectWielokrotne czytanie tych samych newsow
  Hi
  Na tej grupie jestem pierwszy raz, wiec jesli juz bylo takie pytanie to
  sorki....
  Na innych grupach mnie "okrzyczano" :) i skierowano do Was !
  Chodzi mi oto, jak ustawic (jesli to mozliwe) w OutlookExpress'ie takie cu¶,
  zeby listy zaznaczone jako przeczytane na jednej grupie, byly tez za takie
  uwazane na innej !!?
  Czesto te same listy sa wysylane do wielu grup, a czytanie ich po raz n-ty
  jest wkurzajace !

  Pozdrowionka
  beer@tower.t16.ds.pwr.wroc.pl
  be_er@friko4.onet.pl
  UIN : 21975723  -
  To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  the body of a message to majordomo@vger.rutgers.edu
  Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

  \
   
   \ /
    Last update: 2005-03-22 13:45    [W:0.017 / U:5.248 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site